ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา 2561-2562
2. โครงการประกวดชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste) ปี 2560-2562
3. การติดตามตรวจสอบ แก้ไขปัญหาเรื่อง ร้องเรียนด้าน สิ่งแวดล้อม
4. การติดตามตรวจสอบ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
5. โครงการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน ปีงบประมาณ
6. โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดตามแนวคิดประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
7. โครงการสนับสนุนขับเคลื่อนจังหวัดสะอาด 3 Rs ประชารัฐ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานชุมชนปลอดขยะระดับภาคและโครงการสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะระดับภาค
8. โครงการสนับสนุนขับเคลื่อนจังหวัดสะอาด 3 Rs ประชารัฐ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานชุมชนปลอดขยะระดับภาคและโครงการสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะระดับภาค
9. โครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ (Clean & Green City)
10. โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
11. การติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๒
12. โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
13. โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก
14. โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City)
15. โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด
16. โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ
17. กิจกรรมรณรงค์ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม